Praktisch (FAQ’s)

Inschrijvingen, info en openingsuren

Hoe en wanneer kan ik me inschrijven?

Alle informatie over hoe en wanneer je in onze school kan inschrijven, vind je bij INSCHRIJVEN.
Je kan voor alle informatie over inschrijven onze school contacteren via info@sintjozefbrugge.be of 050 33 19 43.

Wanneer zijn er infomomenten?

De directie, leerkrachten en leerlingenbegeleiders staan op de onderstaande infomomenten ter beschikking om informatie te geven over onze school en zijn studierichtingen:

Infoavond over onze studierichtingen in de 1e, 2e en 3e graad eind februari of begin maart.
Infodag op de eerste zaterdag na de paasvakantie
Infobeurs op de eerste dag van de grote vakantie.
De juiste data vind je via deze link.

Natuurlijk kan je ons ook altijd contacteren via info@sintjozefbrugge.be of 050 33 19 43 indien je een dringende vraag hebt.

Wat zijn de openingsuren van de school?

Openingsuren tijdens het schooljaar:

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
Elke woensdag van 8.30 tot 16.00 uur
Op 30 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Openingsuren tijdens de zomervakantie:

Van 1 juli tot en met 7 juli van 9.00 tot 17.00 uur
Vanaf 16 augustus van 9.00 tot 17.00 uur
De school is dus gesloten van 8 juli tot en met 15 augustus.

Algemene afspraken en schoolreglement

Moet je akkoord gaan met het schoolreglement? En wat staat erin?

Ja! Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met het schoolreglement van de school.

Wat ontdek je in ons pedagogisch project?

Kiezen voor de Jozefienen is kiezen voor Ondernemen, Toerisme of IT.
Onze richtingen bereiden je voor op het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
Hoe we dit doen?
Door open te communiceren met jou, je ouders, leerlingenbegeleiding en externen en dit vanuit christelijke waarden en normen.
In ons pedagogisch project lees je er meer over.

Is er middag- of avondstudie?

We bieden jou de mogelijkheid om tijdens de middagpauze tussen 12.30 – 13.00 u. in het openleercentrum (OLC) op een pc te werken. Op woensdagnamiddag kan je vanaf 12.30 u. tot 16.00 u. terecht in het OLC voor studie of om op een pc te werken.

Van maandag tot donderdag voorzien we avondstudie t.e.m. 18.00 u. waarbij je ook gebruik kan maken van de pc’s.

Wat bij afwezigheid?

Elke afwezigheid moet onmiddellijk telefonisch aan de school worden meegedeeld via 050 33 19 43. Voor iedere afwezigheid geef je een bewijsstuk op het schoolsecretariaat af. De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren wanneer je de eerste dag terug op school bent. Wie reeds vier keer een briefje van de ouders (uit de schoolagenda) heeft voorgelegd, moet daarna steeds een doktersattest indienen.

Als je meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, voor je terugkomst.

Wat als je te laat komt?

Je bent op school voor 08.27 u. Kom je ‘s morgens of ‘s middags toch te laat, dan moet je je eerst aanmelden aan het onthaal. Als er meermaals geen geldige reden kan worden aangetoond, zal er een strafstudie volgen. Wanneer je te laat de klas binnenkomt, bied je je verontschuldigingen aan voor het storen van de les.

Voor meer gedetailleerde info over laatkomen of afwezigheid verwijzen we je graag door naar ons schoolreglement.

Welke kledingvoorschriften gelden er bij jullie?

Wij besteden veel aandacht aan een stijlvolle houding. We laten ieder keuzevrijheid van kledijstijl, maar we zien er bindend op toe dat de kledij fatsoenlijk is en aan elementaire basisrichtlijnen beantwoordt. Voor LO-lessen, stages, didactische uitstappen en mondelinge examens gelden de normale schoolafspraken, maar daar kunnen we steeds specifieke afspraken aan toevoegen.
Kledingstukken dragen nooit provocerende noch politieke of ideologische slogans of symbolen. Huispakken, onesies enz. draag je niet tijdens gewone lessen en examens, ook niet bij mogelijke online lessen.
De school is zoals eerder aangegeven een vrij formele omgeving waar jij je ook qua kledijstijl aan aanpast.
Omwille van de veiligheid knoop jij je veters steeds dicht. Open schoeisel zoals slippers passen niet in een schoolse context.
In de school mag je geen hoofddeksel dragen. Een muts kan echter wel, buiten op koude dagen.
Wie zich niet aan de op onze school normaal verwachte kledijstijl houdt, zullen wij aanspreken en steeds een eerste keer verwittigen. Bij herhaalde vaststelling van het niet naleven van de kledijnormen zal je andere kledij van de school moeten dragen. Je zorgt de dag nadien direct voor een andere gepaste outfit. Het hulpopvoedend personeel (secretariaat/onthaal) beslist in geval van twijfel. Elke inbreuk wordt in het leerlingenvolgsysteem bijgehouden. Bij herhaaldelijke opmerkingen volgt een strafstudie.
Voor de leerlingen uit de studierichtingen Onthaal en Recreatie is de aankoop van een host(ess)- uniform/polo en sweater voor de lessen Recreatie en stages verplicht. Het uniform, de sweater en de polo zal iedereen aanschaffen, steeds in overleg met de vakleerkracht. Het is steeds mogelijk dat stagebedrijven andere kledij- en verschijningsvoorschriften opleggen.
Lees zeker ook eens ons schoolreglement!

Zijn gsm’s of smartphones toegelaten?

De school is een gsmvrije plaats. Al deze toestellen moeten vóór het binnenkomen in de gebouwen uitgezet en weggestopt worden. Ook oortjes en ‘headphones’ moeten in de schooltas weggestopt worden. Het is niet toegelaten één van deze toestellen te activeren op de speelplaats tijdens de pauzes. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht mag een gsm of smartphone in klas gebruikt worden voor pedagogische doeleinden. In de studiezaal mag je bij het begin van het uur kort de gsm bovenhalen en oortjes instoppen om op een discrete manier naar eigen muziek te luisteren zonder anderen te storen. Die gsm blijft het verdere uur opgeborgen en je haalt die niet uit om nieuwe muzieklijsten te starten.
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan – op welke wijze dan ook – foto’s te nemen of filmopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de Auteurswet mag je foto’s of filmopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen. Bij overtreding moet je het toestel afgeven.
Lees zeker ook eens ons schoolreglement!

Kan ik een locker huren op school?

Om te voorkomen dat persoonlijk materiaal onbeheerd wordt achtergelaten, hebben alle leerlingen een kastje of locker op de speelplaats. Dit huur je voor slechts € 10 voor het hele schooljaar. Er zal ook een waarborg van € 10 voor de sleutel gevraagd worden. Als je de sleutel verliest, zal je deze waarborg kwijt zijn.

Communicatie

Hoe bereik ik de leerkrachten, leerlingenbegeleiders of directie?

Als ouder kun je steeds leerkrachten, leerlingenbegeleiders of directie bereiken via Smartschool. In het mailverkeer tussen ouders en leerkrachten houden we ons aan een charter.

Uiteraard kan je tijdens de openingsuren de school ook telefonisch bereiken via 050 33 19 43.

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte? Hoe geraak ik als ouder op Smartschool?

In het begin van het schooljaar ontvang je als ouder je inloggegevens voor Smartschool via een brief.

Via je co-account kan je leerkrachten, leerlingenbegeleiders of directie contacteren, kun je de studieresultaten of eventuele nota’s van je zoon of dochter raadplegen, een afspraak maken voor het oudercontact of brieven digitaal raadplegen.

Ben je je inloggegevens vergeten of kwijt? Contacteer dan de school via 050 33 19 43 of smartschool@sintjozefbrugge.

Alle afspraken omtrent het mailverkeer tussen ouders en leerkrachten vind je in dit charter.

Is er een schoolraad of een leerlingenparlement?

Aan het begin van het schooljaar kan je vrijwillig intekenen op het leerlingenparlement. Het leerlingenparlement overlegt rechtstreeks met de directie over de schoolorganisatie en organiseert zelf enkele activiteiten zoals de jaarlijkse rondgang van Sinterklaas.

We doen graag een oproep aan de ouders om zich te engageren in de schoolraad die 3 à 4 keer per schooljaar samenkomt. De schoolraad geeft advies aan en overlegt met het schoolbestuur.

Zorg en steun

Bij wie kan ik terecht als er een probleem is? Wie zijn de leerlingenbegeleiders?

Naast je klascoach zijn ook de leerlingenbegeleiders je eerste aanspreekpunt voor allerhande psychologische, sociale, emotionele of pedagogische problemen. Dit zorgteam is tijdens de schooldag permanent stand-by (via het onthaal in de lokalen B003 en B005) en kan ook buiten de schooluren gecontacteerd worden via Smartschool.

Ons zorgteam bestaat uit:

Nele Deceuninck – zorgcoördinator en leerlingenbegeleider
Greet Chevalier – leerlingenbegeleider

CLB – Silke Lamote
Contactpersoon CLB voor onze school
CLB De Havens vestiging Brugge
Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge
050 44 02 20
silke.lamote@vrijclbdehavens.be

MoodSpace is een plek voor studenten. Vol betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Met ruimte voor verhalen van studenten, peptalk en wegwijzers naar een luisterend oor. Dé check en het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid dus.

Brede basiszorg voor iedereen

Wij zetten als school in op een brede basiszorg voor al onze leerlingen.
Op de Jozefienen vinden we het daarom belangrijk dat je …

… je goed voelt (op school).

… altijd bij iemand terecht kan met je vragen of bezorgdheden.

… de lessen zo goed mogelijk kan volgen en zo veel bijleert.

… bij opdrachten en huistaken optimaal kan presteren.

… bij toetsen en examens optimaal kan presteren.

… een goed beeld krijgt van je eigen kennen en kunnen.

… ook socio-emotioneel blijft groeien.

… je uitgedaagd wordt en zo andere talenten ontdekt.

… de juiste keuzes maakt binnen je schoolloopbaan.

Meer info over onze brede basiszorg kan je HIER terugvinden.

Wat als ik dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS … heb?

Op de Jozefienen hebben we oog voor iedereen. We dragen zorg voor elke leerling. Aarzel dus niet om bij dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS … je leerlingenbegeleiders of de zorgcoördinator te contacteren. Misschien heb je zelfs recht op extra maatregelen of ondersteuning tijdens de les of tijdens toetsen en examens.
Ons zorgteam staat in nauw overleg met ondersteuners en het CLB.

Bieden jullie bijles of studiebegeleiding aan?

Wie moeite heeft met een bepaald vak of door zijn vooropleiding de basiskennis mist kan terecht in onze bijlessen. Zo worden er op school bijles georganiseerd voor Frans, Duits, wiskunde, programmeren, informatica en boekhouden. Spreek je vakleerkracht aan indien je hieraan wenst deel te nemen. Daarnaast zetten we ook in op leren leren en studiebegeleiding. Contacteer hiervoor je coach of je leerlingenbegeleider.

Schoolkosten en boeken

Hoe kan ik mijn boeken bestellen?

Je kan de boeken aankopen via je vertrouwde boekhandel of online via studieshop.be. Doorloop onderstaande stappen:

 1. Kies onder “Bestel jouw studiepakket” een opleiding/instelling: selecteer in de lijst Sint-Jozefsinstituut Handel, Toerisme & IT Brugge.
 2. Kies een leermiddelenlijst: selecteer in de lijst de richting die je volgend schooljaar zal volgen.
 3. Log in met je account of maak een account aan.
 4. Klik daarna op ‘Check je lijst’.
 5. Soms moet je hier nog een keuze maken.
 6. Klik op ‘Naar boekenlijst’ of ‘Toevoegen’
 7. Bij boeken die nieuw zijn, staat al een vinkje.
 8. Boeken die je eventueel al van vorig jaar hebt, zijn niet aangevinkt.
 9. Volg daarna de stappen om de boeken verder te bestellen.
 10. Negeer gerust de voorstellen voor “leuke artikelen” (andere schoolbenodigdheden zoals laptop, drinkfles, schriften, stiften, …). Dit is misleidende reclame en deze spullen heb je niet nodig.
 11. De boeken worden bij jou thuis geleverd.

Het is van uiterst belang dat onze leerlingen al vanaf 1 september de lessen kunnen volgen mét alle boeken. Daarom raden wij met aandrang aan om deze tijdig te bestellen en dat is vóór 08/07.
Indien nodig kan het te betalen bedrag gespreid worden over 3 maanden en dit door middel van een domiciliëring. Deze aanvraag gebeurt via de website van Studieshop. Er wordt hiervoor een kleine kost aangerekend.
Wenst u de betaling te spreiden over 6 maanden, dan kunt u de klantendienst contacteren via een invulformulier op de website van Studieshop. De boeken worden opgestuurd zodra het eerste deel van de betaling is uitgevoerd.

Hoeveel kost een schooljaar op de Jozefienen? En hoe wordt dit afgerekend?

Tijdens het schooljaar worden tal van activiteiten georganiseerd zoals studiereizen, film, culturele activiteiten, sportdag, sprekers e.a. Actuele informatie over de bijdrageregeling vind je via de onderstaande links per richting. In de bijdrageregeling vind je een overzicht van de te verwachten kosten. Deze kosten zullen via de schoolrekening aangerekend worden. Ook drukwerk, schoolagenda … verrekenen we via de schoolrekening

Deze schoolrekening wordt meegegeven tijdens het oudercontact. Bij afwezigheid op de sportdag en de verplichte excursies rekenen we reserveringskosten aan.

Voor verschillende richtingen organiseren we uitstappen in het binnen- en buitenland die deel uitmaken van het curriculum en bijgevolg verplicht zijn.

1e graad

2e graad

3e graad

7e jaar

Hoeveel kost een maaltijd op school en hoe betaal ik die?

In het document van de schoolkosten (zie hierboven: hoeveel kost een schooljaar me op de Jozefienen) vind je de actuele prijzen van de maaltijden. De maaltijden betaal je met een elektronische betaalkaart, de Moneysafe-maaltijdkaart, die de ouders vooraf opladen via een rekening die met de kaart verbonden is. Via de site van Clik4food kan na login alle verrichtingen gevolgd worden.

Wordt er een laptop of Chromebook voorzien voor elke leerling?

Vanaf het schooljaar 2021-2022 maken we op het Sint-Jozefsinstituut de ‘digisprong’ en zullen we de leerlingen van het 1e en het 2e jaar een chromebook aanbieden. De leerlingen van het 3e jaar krijgen een laptop ter beschikking. Vanaf schooljaar 2022-2023 is het de bedoeling dat dit verder uitgewerkt wordt voor de leerlingen van het 4e en 5e jaar.

Hoewel elke leerling dit toestel mee naar huis neemt en er thuis kan en mag op werken, blijft de school eigenaar van het toestel. Daarom wordt bij overhandiging van het toestel een gebruiksovereenkomst afgetekend.

De chromebooks en laptops worden geleverd met een uitgebreide service door onze ICT-partner Signpost.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 zal de digisprong verder worden gemaakt voor de leerlingen van het 4e, 5e en 6e jaar.

Om een vlotte werking te garanderen en om adequaat te kunnen ingrijpen bij defecten is het belangrijk dat elke leerling over hetzelfde toestel beschikt. Daarom is het niet toegelaten om een eigen aangekocht toestel mee naar school te brengen.

Dagindeling en middagpauze

Hoe ziet jullie dagplanning eruit?

StartEinde
1e lesuur8.30 u.9.20 u.
2e lesuur9.20 u.10.10 u.
Pauze10.10 u.10.25 u.
3e lesuur10.25 u.11.15 u.
4e lesuur11.15 u.12.05 u.
Middagpauze12.05 u.13.10 u.
5e lesuur13.10 u.14.00 u.
6e lesuur14.00 u.14.50 u.
Pauze14.50 u.15.05 u.
7e lesuur15.05 u.15.55 u.
8e lesuur15.55 u.16.45 u.

Kan ik warm eten op school of een broodje kopen?

Wie op school blijft eten, heeft verschillende keuzemogelijkheden waarbij je betaalt per gekozen onderdeel van de maaltijd:

 • Belegd broodje (stel je zelf samen) of pastasalade
 • Warme dagschotel
 • Vegetarische dagschotel
 • Soep
 • Dessert

Op intradesk op Smartschool vind je elke week het menu en de actuele prijzen van de maaltijden. De maaltijden betaal je met een elektronische betaalkaart, de Moneysafe-maaltijdkaart, die de ouders vooraf opladen via een rekening die met de kaart verbonden is. Wie een eigen lunchpakket meebrengt, gaat onder begeleiding van de opvoeders naar de zaal Tabigha in de Noordzandstraat. Je kan daar dan ook een drankje kopen.

Worden er middagactiviteiten voorzien op jullie school?

Enkel de leerlingen die op een haalbare afstand van de school wonen, kunnen ‘s middags thuis eten. De ouders beslissen hierover bij het begin van het schooljaar. Leerlingen van de derde graad kunnen buiten de school eten, mits schriftelijke toelating van de ouders. Ze kunnen ook eerst boterhammen of warm eten op school en daarna de school om 12.30 u. verlaten.

Voor wie op school blijft, zijn er tal van middagactiviteiten voorzien. Zo kan je je met je klas inschrijven voor de TOP-X-quiz en win je misschien een daguitstap naar een pretpark voor de hele klas. Daarnaast is er ook een jaarlijkse minivoetbalcompetitie. Maar je kan ook gezelschapsspelletjes spelen of badmintonnen. Tot slot wordt er af en toe muziek gedraaid op de speelplaats.

Waar vind ik belangrijkste datums van de activiteiten?

Op de website van de school vind je de volledige kalender met alle activiteiten, evenementen, studiereizen …

Internaat

Wat is de locatie van het internaat?

Het internaat bevindt zich in de Zilverstraat 26. Daar is ook onze hoofdvestiging. Internen die uit de derde graad hebben hun eigen vestiging in de Karel de Stoutelaan.

Elke vestiging beschikt over eenpersoonskamers en een gezellige ontspanningsruimte. Overal is er wifi aanwezig. In de Zilverstraat is er een computerlokaal ter beschikking van de internen voor huiswerk. In de vestiging in de Karel De Stoutelaan is er internetaansluiting op elke kamer en is er een aangename tuin.

Voor meer gedetailleerde info verwijzen we je graag door naar de site van het internaat: internaat.sintjozefbrugge.be

Is jullie internaat gemengd?

Neen, ons internaat is uitsluitend voor meisjes. Naast heel wat eigen leerlingen verblijven ook heel wat leerlingen van andere scholen op ons internaat.

Er zijn ook jongensinternaat in de buurt (VTI of Sint-Leo Hemelsdaele) waar jongens terecht kunnen.

Voor meer gedetailleerde info verwijzen we je graag door naar de site van het internaat: internaat.sintjozefbrugge.be

Hoe is de dagindeling op internaat?

De dag op internaat start om 7.00 u. Nadat iedereen zich heeft klaargemaakt begint het ontbijt om 7.35 u. waarna iedereen naar school vertrekt rond 8.00 u.

Na de lesdag word je opnieuw op het internaat verwacht voor studie. Het avondmaal wordt om 18.00 u. genuttigd waarna het tijd is voor verdere ontspanning of verdere studie. Vanaf 22.00 u. is iedereen van het 1e en 2e jaar op zijn kamer en gaan de lichten uit. Voor het 3e tot en met 6e jaar gaan de lichten uit op afspraak.

Voor meer gedetailleerde info verwijzen we je graag door naar de site van het internaat: internaat.sintjozefbrugge.be

Zijn er ontspannende activiteiten op het internaat?

Jazeker, iedere avond is er ruimte voor ontspanning zoals computergebruik, tv-kijken, keuvelen, lezen, gezelschapsspelletjes spelen, sport … Maar ook op woensdagnamiddag zijn er tal van activiteiten zoals golfen, wandelen aan zee, go-cars, dansen, groot spel, koken, fietsen, bioscoop, crea …

Voor meer gedetailleerde info verwijzen we je graag door naar de site van het internaat: internaat.sintjozefbrugge.be

Wie is wie op het internaat?

Ons internaatsteam bestaat uit:

Beheerder:
Myriam Geerts

Opvoedsters:
Katleen Vanrie
Lore De Roo
Jessica Vandemaele

Je kan ons internaat bereiken via de telefoon: 050 33 19 43 of internaatsbeheerder@sintjozefbruggge.be

Heb je nog andere vragen?
Mail naar info@sintjozefbrugge.be